Menu:
 Pro školy:
  Aktuality
  Základní informace
  Zpravodaje
  Olympiády
  Vzdělávací akce
    (přihlášky)

  e-Learning (Moodle)
  Knihovna
  Knihovna on-line
  Fotoalbum
  Pracovní příležitosti
    a diskuzní fóra


 Pro ostatní:
  Celoživotní vzdělávání
    (přihlášky)

Hlasujte prosím:
Na tomto webu se nejčastěji dívám na odkaz
aktuality
základní informace
zpravodaje
olympiády a soutěže
nabídka DVPP
knihovna a on-line vyhledávání knih
fotoalbum
diskuzní fórum


Hlasovalo: 465

Tisk stránky
Napište nám
RSS

Metodický portál


Knihovna
Půjčovní doba:

Pondělí 8:00 - 13:00 (po předchozí telefonické domluvě)
Úterý 8:00 - 13:00 (po předchozí telefonické domluvě)
Středa 8:00 - 17:00
Čtvrtek 8:00 - 13:00 (po předchozí telefonické domluvě)
Pátek 8:00 - 13:00 (po předchozí telefonické domluvě)

Kontakt:

Eva Kašná - mobil: 725 547 076, e-mail: kasna@sssbrno.cz

Knihovní řád
 1. Všeobecná ustanovení

  1. Pedagogická knihovna (dále jen knihovna) jako součást Střediska služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno, pracoviště Hodonín je knihovnou základní se specializovaným knihovním fondem převážně pedagogické literatury ve smyslu § 3 a 12 zákona č. 257/2001 Sb. (knihovní zákon) a je zřízena za účelem poskytovat rovným způsobem všem svým uživatelům veřejné knihovnické a informační služby vymezené v § 2, 4 a 14 knihovního zákona.
  2. Knihovna poskytuje uživatelům veřejné knihovnické a informační služby tak, jak jsou vymezeny v příslušných ustanoveních knihovního zákona. Jsou to zejména:

   1. výpůjční služby
   2. meziknihovní výpůjční služby
   3. informační služby

    • informace o katalozích, fondech a využívání knihovny,
    • ústní informace bibliografického a faktografického charakteru,
    • přístup na internet

  3. Služby uvedené v odst. 2 v části Všeobecná ustanovení tohoto Knihovního řádu poskytuje knihovna bezplatně.
  4. Knihovna poskytuje tyto placené služby: registrace čtenáře, roční členský poplatek, poplatky za upomínky, zámluvy, vratná peněžitá záruka při půjčování cennějších dokumentů - vysvětlení viz část Půjčovní řád, odst. 7 tohoto Knihovního řádu, meziknihovní výpůjční služba, využití internetu. Tyto služby knihovna poskytuje v souladu s požadavkem § 4, odst. 2 až 4 zák. č. 257/2001 Sb., knihovního zákona, tzn., že úhradu za ně může požadovat jen do výše skutečně vynaložených nákladů.
  5. Veškeré finanční částky (manipulační poplatky, sankční poplatky apod.) jsou knihovnou účtovány ve výši stanovené Ceníkem, který je přílohou tohoto Knihovního řádu.
  6. Každý čtenář je povinen chránit fondy knihovny a zařízení a nesmí je poškozovat.
  7. Půjčovní doba, po kterou je knihovna zpřístupněna čtenářům, je zveřejněna při vstupu na pracoviště Střediska služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno, pracoviště Hodonín a při vstupu do knihovny. V době letních prázdnin a v dalších odůvodněných případech upravuje půjčovní dobu a poskytování služeb čtenářům zvláštní rozhodnutí ředitele.

 2. Uživatelé a čtenáři knihovny

  1. Každý, kdo použije služeb knihovny, stává se jejím uživatelem. Půjčovní služby poskytuje knihovna jen těm uživatelům, kteří se stanou jejími čtenáři.
  2. Čtenářem knihovny se může stát:

   1. každý občan České republiky, který dosáhl věku 15 let a vlastní občanský průkaz
   2. příslušník jiného státu, který má povolení k trvalému pobytu v České republice, za stejných podmínek jako občan České republiky

  3. Při zápisu předloží občan svůj občanský průkaz, průkaz o studiu (studenti), příslušníci cizího státu (občané SR) předloží pas nebo občanský průkaz.
  4. Čtenář ohlásí knihovně: jméno, příjmení, datum narození, bydliště (i přechodné), číslo telefonu a jako nepovinné údaje může uvést e-mailovou adresu.
  5. Knihovna je oprávněna zpracovávat osobní údaje uživatelů na základě registrace Střediska služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno, pracoviště Hodonín u Úřadu pro ochranu osobních údajů, Havelkova 22, 130 00 Praha 3.
  6. Osobní údaje uživatelů knihovna zpracovává podle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů.
  7. Čtenářem se stává občan zaregistrováním a vydáním čtenářského průkazu, který je nepřenosný.
  8. Podepsáním přihlášky a po prostudování knihovního řádu se čtenář zavazuje, že bude plnit a dodržovat ustanovení knihovního řádu a pokyny pracovníka knihovny.
  9. Zapsaný čtenář obdrží čtenářský průkaz, který musí předložit při půjčování i vracení materiálů. Nemá-li čtenář průkaz s sebou, není knihovník povinen ho obsloužit.
  10. Čtenář je povinen co nejdříve ohlásit změnu jména a bydliště.
  11. Čtenářem přestává být a čtenářský průkaz je povinen vrátit:

   1. kdo se sám odhlásí z řad čtenářů
   2. kdo si během pěti let nevypůjčí alespoň jednu knihu nebo jiný knihovnický materiál
   3. kdo úmyslně nebo z nedbalosti zaviní poškození materiálů vypůjčených z fondů knihovny a nebo způsobí knihovně jinou škodu a odmítá poskytnout předepsanou náhradu
   4. kdo je vedením knihovny vyloučen z řad čtenářů pro porušování knihovního řádu, předpisů platných pro knihovnu a pokynů pracovníků knihovny

 3. Půjčovní řád

  1. Knihovna zpřístupňuje a půjčuje literaturu ze svých fondů po předložení platného čtenářského průkazu.
  2. Knihovna neposkytuje výpůjční službu svým čtenářům poštou.
  3. Knihovna půjčuje a zpřístupňuje čtenářům své fondy ke studijním, vzdělávacím, kulturním a relaxačním účelům.
  4. O množství a způsobu zpřístupňování a půjčování děl rozhoduje knihovna podle svého poslání a potřeb ochrany knihovních fondů. Proto omezuje půjčování některých druhů literatury. Na prostory knihovny omezuje půjčování:

   1. jestliže by dílu hrozilo poškození nebo ztráta (např. obrazová publikace, publikace svázané kroužkovou vazbou)
   2. jestliže je dílo potřebné pro každodenní chod organizace (díla zařazená do příručních knihoven, např. slovníky, encyklopedie nebo právní dokumenty, poslední jednotlivá čísla běžného ročníku časopisů).

  5. Stálý čtenář, který vždy dodržuje výpůjční řád, si může půjčit nejvíce 5 svazků.
  6. Knihovna může půjčené dílo, které čtenář potřebuje ke studiu, na požádání rezervovat v pořadí, v němž si o ně požádal. Vychází při tom z diferenciace čtenářů. Adresu dosavadního držitele výpůjčky zásadně nesděluje. Písemně uvědomí čtenáře o rezervování vráceného díla, které si může vyzvednout do 7 dnů od odeslání oznámení. Jestliže si dílo čtenář v tomto termínu nevyzvedne, půjčí je knihovna dalšímu čtenáři v pořadí. Knihovna nemá povinnost rezervovat všechna požadovaná díla (z technických důvodů).
  7. Při půjčování některých děl (např. knihy s cenou 500,- Kč a výše) může žádat knihovna peněžitou záruku ve výši poloviny ceny konkrétního dokumentu. O přijetí peněžité záruky vystaví knihovna příjmový pokladní doklad, na jehož základě po odevzdání nepoškozeného díla, finanční záruku čtenáři vrátí.
  8. Při půjčování děl z knihovních fondů platí příslušná ustanovení občanského zákoníku § 659 - § 662 při dodržení dalších podmínek tohoto knihovního řádu.
  9. Knihovna je povinna půjčit čtenáři požadované dílo v půjčovní době a vyhledat je v čase, který je přiměřený provozním poměrům knihovny.
  10. Evidenci půjčených materiálů provádí knihovna pomocí předepsané knihovnické techniky tak, aby byla zaručena průkaznost zapůjčení jednotlivých knihovních jednotek konkrétnímu čtenáři.
  11. Výpůjční lhůty se určují podle druhu půjčovaných děl a v souladu s pokyny pro poskytování diferencovaných služeb knihovny.
  12. Výpůjční lhůta pro půjčování mimo knihovnu jsou 4 týdny a to u knih a vázaných ročníků časopisů, knihovna má však právo bez udání důvodu stanovit i kratší výpůjční lhůtu, případně žádat neodkladné vrácení materiálů před uplynutím výpůjční lhůty. Jednotlivá čísla časopisů běžného ročníku, audio a videokazety jsou půjčovány na dobu 14 dnů. Prezenčně se půjčují poslední čísla periodik, speciální dokumenty, vzácná díla, publikace, které slouží všem oddělením organizace a fond příruční knihovny. Výjimky může povolit ředitelka SSŠ a Zařízení pro DVPP Brno, pracoviště Hodonín.
  13. Výpůjční lhůta může být na žádost čtenáře prodloužena nejvýše 3x, nežádá-li však dílo další čtenář. Další výpůjčku stejné knihy lze povolit v odůvodněných případech po jejím předložení. Výpůjční lhůtu časopisů a určitých knih není možné prodloužit.
  14. Čtenář je povinen nakládat s vypůjčenými materiály šetrně a nesmí je půjčovat dalším osobám. Ručí za ně, pokud je knihovně nevrátí.
  15. Čtenář je povinen vrátit zapůjčené dílo ve stavu, v jakém jej převzal. Při půjčení si má dílo prohlédnout a nahlásit všechny závady, jinak za ně nese zodpovědnost a je povinen nahradit knihovně náklady spojené s jeho uvedením do původního stavu ve smyslu ustanovení občanského zákoníku.
  16. Jestliže vrací čtenář výjimečně půjčené dílo poštou, je jeho povinností řádně dílo zabalit a odeslat doporučeně, případně zásilku pojistit.
  17. Onemocní-li čtenář nebo člen jeho domácnosti nakažlivou chorobou, má povinnost o tom knihovnu informovat, nesmí si po dobu onemocnění a karantény další materiály půjčovat a již vypůjčené materiály musí dát na svůj náklad dezinfikovat a doložit toto potvrzením hygienicko-epidemiologické stanice.
  18. Čtenář je povinen před vstupem do půjčovny a studovny odložit na určeném místě příruční zavazadlo a svrchní oděv. Služby šatny jsou poskytovány zdarma.
  19. Při odchodu je čtenář povinen předložit odnášené věci a materiály ke kontrole pracovníku knihovny.

 4. Pořádková opatření

  1. Čtenář a uživatel knihovny je povinen řídit se knihovním řádem, respektovat směrnice knihovny, pokyny jejich pracovníků. Musí se podrobit kontrolním opatřením, která jsou potřebná pro udržení pořádku a ochrany majetku knihovny. Je povinen zachovávat klid a pořádek.
  2. Nedodržuje-li čtenář ustanovení knihovního řádu, směrnice, pokyny pracovníků knihovny, může být trvale nebo dočasně zbaven práva užívat jejích služeb. Tím není zbaven povinnosti nahradit škody, které zavinil, a zodpovídá za ně podle platných předpisů. Právo užívat služeb knihovny lze odebrat čtenáři i z hygienických důvodů.
  3. Knihovna může odepřít půjčení materiálů čtenáři zejména tehdy:

   1. jestliže je nebezpečí nenahraditelné ztráty nebo poškození materiálu
   2. jestliže materiál slouží k denní potřebě knihovny nebo pro prezenční studium čtenářů
   3. jestliže čtenář opakovaně porušil ustanovení půjčovního řádu a nebo opakovaně zavinil ztrátu nebo poškození materiálu

  4. Vztahy mezi čtenáři a knihovnou, vznikající z půjčování knihovních fondů, jakož i vzájemná práva a povinnosti se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
  5. Poruší-li čtenář povinnost včasného vrácení vypůjčeného materiálu, t.j. nevrátí-li jej po uplynutí výpůjční lhůty a nepožádá o její prodloužení, je povinen podle příslušných ustanovení občanského zákoníku zaplatit v hotovosti poplatek za opožděné vrácení (za upomínku). Jednotlivé upomínky se sčítají! Výše poplatku se určuje dle sazebníku.
  6. Čtenář je povinen bezodkladně uvědomit knihovnu o poškození nebo ztrátě díla a ve lhůtě stanovené knihovnou nahradit škodu. O způsobu náhrady rozhoduje knihovna. Podle rozhodnutí je povinen způsobenou škodu nahradit tím, že:

   1. obstará stejný materiál téhož vydání a odevzdá jej knihovně jako náhradu
   2. zaplatí knihovně náhrady na pořízení fotokopie a vazby, jestliže ztracené či zničené dílo je pro knihovnu důležité a není k dostání na knižním trhu
   3. nahradí knihovně škodu opatřením jiného díla podle pokynu knihovny a v hodnotě odpovídající hodnotě ztraceného či zničeného díla nebo nahradí škodu zaplacením pořizovací hodnoty nového díla, případně i nákladů na jeho renovaci, pokud knihovna s finanční náhradou souhlasí.

  7. Poplatky v bodě 5 po 3. upomínce mohou být prominuty pouze v případě, že čtenář splní povinnost bodu 6 a) - b). Ve všech případech uhradí čtenář poplatek za nové knihovnické zpracování dokumentu a za každý ztracený kus knihovního materiálu dle sazebníku.
  8. V případě, že čtenář nenahradí knihovně škodu podle bodu 6 dobrovolně, ve lhůtě stanovené knihovnou, vymáhá knihovna tuto náhradu právní cestou. Náklady tohoto řízení hradí čtenář v plné výši.
  9. Poplatek za vystavení čtenářského průkazu - dle sazebníku.

 5. Závěrečná ustanovení

  1. Čtenáři a uživatelé mohou podávat stížnosti a připomínky k činnosti knihovny písemně nebo ústně řediteli Střediska služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno, pracoviště Hodonín. Stížnosti jsou vyřizovány podle platných předpisů.
  2. Výjimky z ustanovení tohoto řádu může v závažných případech povolit ředitel Střediska služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno, pracoviště Hodonín.
  3. Knihovní řád vydává ředitel SSŠ a Zařízení pro DVPP Brno, pracoviště Hodonín.
  4. Všechny změny knihovního řádu a jeho případných příloh, které jsou rovněž jeho součástí, podléhají schválení ředitele SSŠ a Zařízení pro DVPP Brno, pracoviště Hodonín.
  5. Tento knihovní řád ruší Knihovní řád knihovny SSŠ a Zařízení pro DVPP Brno, pracoviště Hodonín ze dne 2. ledna 2003 s účinností od 2. ledna 2003.
  6. Tento knihovní řád nabývá účinnosti dnem 1. dubna 2009.

Poplatky vybírané od čtenářů knihovny SSŠ a Zařízení pro DVPP Brno, pracoviště Hodonín

 • vedení knihovny si vyhrazuje právo kdykoliv zvýšit částku poplatků v souvislosti s nárůstem nákladů
 • tato úprava poplatků byla schválena dne 6.1.2009 ředitelkou SSŠ a Zařízení pro DVPP Brno, pracoviště Hodonín a je platná od 1.4.2009

Členské poplatky - roční:

důchodci 60,- Kč
ostatní 100,- Kč

Sankční poplatky - délka půjčovní doby je stanovena výpůjčním řádem:

1. upomínka (nezasílá se poštou) 20,- Kč
2. upomínka 40,- Kč
3. upomínka 60,- Kč
upomínací dopis 100,- Kč

Manipulační poplatky:

zámluvní služba 10,- Kč
MVS veškeré náklady - telefon: tarify za impuls,
balné: 5,- Kč, poštovné: dle hmotnosti zásilky
vyřazení, nahrazení
knihy, audiomédia
100,- Kč
ztráta průkazky 10,- Kč
internet zdarma